Brandskyddskontroll

Brandskyddskontroll är en i huvudsak okulär kontroll som utförs av eldstäder, rökkanaler och imkanaler från restauranger och andra storkök, av skorstensfejare med särskild utbildning. Brandskyddskontrollen syftar till att upptäcka fel och brister innan de blir så allvarliga att de leder till en brand. MSB-myndigheten har på uppdrag av regeringen fastställt vad brandskyddskontrollen ska omfatta, vilket sammanfattas i följande fem punkter:

  1. Temperaturförhållanden,
  2. Tekniska skador eller förändringar,
  3. Tryckförhållanden och täthet,
  4. Sotbildning och beläggningar,
  5. Drift och skötsel.

En utgångspunkt för brandskyddskontroll är att den brandskyddsnivå som gällde när anläggningen installerades i huvudsak ska uppfyllas. Vid behov kan brandskyddskontrollanten besluta om fördjupad provning. Det kan behövas om det inte är möjligt att okulärt går att fastställa till exempel med vilken exakt temperatur ett brännbart material eller inredning i närheten av en skorsten eller eldstad belastas med. Fördjupade temperaturprovning gör vi med hjälp av termografi. Vi gör helt enkelt upp en brasa i eldstaden och när normal driftstemperatur har uppnåtts så kontrollerar vi temperaturförhållandena i omgivningen med en värmekamera.

Termografi under drift av bastuugn.

Ibland mäter vi tryckförhållanden i eldstaden (skorstensdraget) eller i huset (undertryck) för att säkerställa att rökgaserna drar ut som de ska och inte sugs in i huset. Även rökkanalens täthet kan behöva kontrolleras, varvid vi gör en täthetsprovning.

En viktig del av den okulära kontrollen är att kontrollera rökkanalen invändigt med en skorstenskamera efter sprickor eller andra skador och att sotbildningen är normal. Vi filmar skorstenen nerifrån eldstaden och uppåt genom rökkanalen till skorstenskrönet.

I möjligaste mån utför vi sotning och brandskyddskontroll vid samma tillfälle, men det förutsätter att intervallet för respektive sotningstjänst har infallit. Då brandskyddskontrollen som vi utför på uppdrag av brandförsvaret räknas som myndighetsutövning, går det inte att tidigarelägga kontrollen med mindre än att brandförsvaret har fattat ett särskilt beslut om detta – vilket i normalfallet endast görs om det föreligger en uppenbar brandfara. Det finns en viss flexibilitet för att möjliggöra en smidig arbetsplanering, men i huvudsak måste alltså intervallet för brandskyddskontroll ha infallit för att den ska kunna samordnas med sotning och vice versa. Därför kan sotning och brandskyddskontroll behöva utföras vid skilda tillfällen.

Tänk på att brandskyddskontroll är en förutsättning för att du ska få elda och att den utförs oavsett om du anlitar en annan behörig sotare än den som Storstockholms brandförsvar har utsett. När du anlitar en annan sotare så kan du inte få samtidig sotning och brandskyddskontroll och det kan bli dyrare totalt sett än vad det hade blivit om vi hade utfört båda tjänsterna. Då måste du också själv hålla reda på när sotning ska utföras och se till att den andra sotaren kommer på de intervall som Storstockholms brandförsvar har bestämt.

Vi entreprenörer som utsetts av Storstockholms brandförsvar kontrolleras löpande varje månad till skillnad från de som saknar avtal med brandförsvaret för att brandförsvaret ska säkerställa att sotningstjänsterna blir utförda som de ska. När du har valt en egen sotare ligger det ansvaret på dig.

Har du tidigare fått dispens för att anlita en annan sotare men vill nu återgå till brandförsvarets sotare och därigenom kunna samordna sotningstjänster till ett och samma tillfälle? Det kan du göra här (återkalla byte av sotare).

Genom att medverka till sotning och brandskyddskontroll blir utfört och genom att använda och sköta om din anläggning på rätt sätt så har du som fastighetsägare eller nyttjanderättshavare uppfyllt de krav som ställs på dig i 2 kap. 2 § lagen om skydd mot olyckor